Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Lidmaatschap

1. De contributie voor gewone leden, duoleden en sponsors wordt vastgesteld in de jaarlijkse Ledenvergadering.

2. Betaling van de contributie moet voor 31 januari van het nieuwe jaar op de rekening van de PiaggioMP3Club staan. We sturen geen herinneringen maar automatisch vervalt dan de toegang tot het ledengedeelte van het Forum. Als we op 1 februari van dat jaar nog geen betaling hebben gekregen, word je uit het ledenbestand verwijderd.

3. Uitsluitend na ontvangst van de contributie word je ingeschreven als clublid, krijg je een clubkaart en worden je de clubrechten toegekend. Aan het insturen van een aanmeldingsformulier kun je geen rechten ontlenen.

4. Duolid kun je alleen worden als er al een hoofdlid (in het gezin) is. Het bedrag hiervoor wordt vastgesteld in de Ledenvergadering.

5. De sponsorbijdrage geldt als steun aan de Club waarvoor de club in een apart gedeelte van het forum de sponsor de mogelijkheid biedt om reclame te maken en/of speciale aanbiedingen voor clubleden te plaatsen. De sponsorleden zijn welkom op al onze activiteiten maar hebben geen stemrecht tijdens de Ledenvergadering.

6. Leden, duoleden en hun gezinsleden hebben het recht om aan alle evenementen, die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen met de daarbij horende ledenvoordelen.

7. Voorafgaand aan een Clubevenement wordt door de club per email een Nieuwsbrief uitgebracht.

8. Voor lidmaatschappen, die tijdens het kalenderjaar aangegaan worden, is de volledige contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap na 1 november wordt aangegaan geldt de betaling ook voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 2: Uitsluiting

1. Het bestuur van PiaggioMP3 Club Nederland behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot lidmaatschap zonder opgave van redenen te weigeren. In dit geval zal het reeds betaalde lidmaatschapsgeld worden teruggestort.

2. Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur beslissen een lid met onmiddellijke ingang te schorsen en uit te sluiten van het Forum, zonder terugbetaling van de contributie. Het geroyeerde lid zal geen clubinformatie meer ontvangen en is niet meer welkom op de door de PiaggioMP3Club georganiseerde activiteiten

Artikel 3: Leden en verantwoordelijkheden

1. Tijdens de clubritten wordt men geacht uitgerust te zijn conform de wettelijke bepalingen voor zowel de (persoonlijke) uitrusting als de papieren zoals rijbewijs, voertuig- en verzekeringsdocumenten

2. Ook tijdens de clubritten gelden alle verkeersregels en dan in het bijzonder:

– stoppen voor een rood verkeerslicht of een voorrangsweg ook al splitst zich daardoor de groep;
– rekening houden met andere verkeersdeelnemers

3. Tijdens clubritten gelden ook clubregels, zoals:

– opvolgen van de instructies van de voorrijder;
– achter de voorrijders blijven rijden;
– niet de weg blokkeren om de groep te laten passeren;
– niet onderling inhalen ( met uitzonderingen t.b.v. foto’s, films etc.)
– Nieuwelingen dienen vooraan te rijden en kunnen eventueel een aparte voorrijder krijgen

4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen, voortvloeiend uit deelname aan evenementen en dergelijke door haar georganiseerd.

Artikel 4: Bestuur en taken

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met een minimum van vijf personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat met de leiding van de Club belast is. De webmaster en de toercommissaris hebben eveneens zitting in het bestuur.

2. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter.

3. De secretaris voert briefwisselingen, notuleert de bestuursvergaderingen en bewaart het archief. Hij/zij maakt ook het jaarverslag voor de ledenvergadering. Belangrijke correspondentie wordt zowel door de voorzitter als door de secretaris getekend.

4. De penningmeester beheert alle geldzaken, int de contributies en betaalt de rekeningen. Ook voert hij/zij de ledenadministratie. Hij/zij maakt het financieel verslag dat bestemd is voor de ledenvergadering en stelt de begroting op.

5. De penningmeester geeft aan de kascommissie ter controle minimaal eenmaal per jaar voor de ledenvergadering toegang tot de financiële administratie.

6. Van alle bestuurs- en ledenvergaderingen worden notulen bijgehouden. De notulen van de bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

7. De voorzitter stelt de data van de bestuursvergaderingen vast, zo vaak hij/zij dit nodig acht. Hij/zij is daartoe verplicht indien twee of meer bestuursleden een bestuursvergadering wenselijk achten en wel op een door de bestuursleden te bepalen plaats en tijd.

Artikel 5: Bestuursverkiezing

1. Elk bestuurslid treedt na maximaal twee jaar af volgens onderstaand rooster:

– 1e jaar: voorzitter, penningmeester en toercommissaris
– 2e jaar: secretaris en webmaster

2. De namen van de aftredende bestuursleden en die van de door het bestuur voorgestelde kandidaten staan vermeld op de agenda van de ledenvergadering. Hierbij staat de te volgen procedure voor kandidaatstelling door de stemgerechtigde clubleden.

3. Bestuursleden zijn oneindig herkiesbaar. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zowel door het bestuur als door tenminste vijf clubleden worden voorgesteld.

4. Bij een kandidaatstelling door clubleden moet een door voorstellers ondertekende, schriftelijke opgave met naam en adres van de kandidaat, zowel als een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, tenminste twee weken voor aanvang van de ledenvergadering in PDF-vorm per email bij info@mp3clubnederland.nl worden ingeleverd. Aspirant-bestuursleden hebben in het afgesloten ledengedeelte van het forum de mogelijkheid om hun kandidatuur kenbaar te maken en daarmee de noodzakelijke vijf medestanders te verwerven.

5. Jaarlijks wordt in de maand maart of april een Algemene Ledenvergadering gehouden, geheel overeenkomstig de Statuten van de Vereniging.

Artikel 6: aanmelding

1. Aspirant-leden melden zich aan met het op het Forum toegankelijke invulformulier en sturen dit naar het algemene mailadres van de Club. De Penningmeester behandelt deze aanvraag nadat betaling is binnengekomen. (Aspirant-)sponsorleden kunnen zich ook via het algemene mailadres van de Club aanmelden. De penningmeester zal vervolgens contact met hen opnemen. De Club werkt niet met acceptgiro’s, het lid dient zelf de betaling te initiëren.

2. De procedure om lid te worden is als volgt:

– Vul het inschrijvingsformulier correct in en mail het terug naar info@mp3clubnederland.nl. Het versturen van deze mail wordt beschouwd als een handtekening “voor akkoord”
– Stort de verschuldigde contributie op het rekeningnummer van de Club, met vermelding van je naam en adres. Sponsors kunnen op verzoek een rekening krijgen voor hun administratie.
– Door het uitvoeren van deze twee stappen ga je akkoord met dit Huishoudelijk Reglement
– Het contributiejaar volgt het kalenderjaar (van 01/01 tot en met 31/12). Vanaf 1 november zijn de inschrijvingen open voor het volgende jaar.
– PiaggioMP3Club is een officieel bij de Kamer van Koophandel geregistreerde Vereniging. De officiële Statuten van de Vereniging zijn vrij in te zien op de Website van de Vereniging.

3. De gegevens van de Clubleden worden opgenomen in de ledenlijst. Mocht er in de loop van het jaar een wijziging komen in de persoonlijke gegevens, dan kan dit het via info@mp3clubnederland.nl worden doorgeven.

4. Opzeggingen melden via info@mp3clubnederland.nl. Let op: tussentijds opzeggen geeft geen recht op restitutie!

5. Iedereen wordt via de ledenlijst diverse malen per jaar met onze Nieuwsbrief per email geïnformeerd over de clubactiviteiten en andere mededelingen.

Artikel 7: Site- en Forumregels

1. Door het Bestuur worden de Forumregels opgesteld en zo nodig bijgesteld. Deze zijn te vinden op een duidelijk zichtbare plaats op het Forum zodat ze door iedereen kunnen worden gelezen en nageleefd.

2. Het bestuur behoudt zich het recht voor om hetzij een bijdrage te verwijderen, vast te zetten of te wijzigen en een Forumlid terecht te wijzen of algeheel van het Forum te verwijderen na persoonlijk te zijn gewaarschuwd.

3. Geregistreerde Forumleden zijn geen clubleden indien zij geen contributie betalen. Zij hebben niet dezelfde rechten. Ook hebben zij geen toegang tot het, uitsluitend voor de clubleden toegankelijke, forumgedeelte.

4. Indien gewenst kunnen de forumleden een foto van zichzelf en/of de scooter als Avatar op de website plaatsen.

5. Commerciële of mogelijk controversiële links in Avatars en/of Handtekeningen zijn niet toestaan.

6. PiaggioMP3Club Nederland beschouwt de materialen, die worden verstrekt aan de club (inclusief feedback en suggesties) geplaatst, ge-upload of overlegd aan de clubsite, niet als haar eigendom. Echter, door dit plaatsen, uploaden en toevoegen via de inzendingen krijgt de club automatisch toestemming om deze te gebruiken voor Clubdoeleinden, met inbegrip van het recht om zonder beperking, te kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van deze inzending en het bekendmaken van de naam van de inzender.

7. De club gaat er van uit dat alle door forumleden geplaatste artikelen, foto’s of videomateriaal geplaatst zijn in overeenstemming met de daarbij behorende rechten. Indien de vereniging op enigerlei wijze wordt aangesproken op het misbruiken van dit materiaal wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van de plaatser.

8. Door het aanmelden op het forum wordt bovenstaande van kracht. Indien een forumlid het hier niet mee eens is, heeft hij te allen tijde de mogelijkheid zich terug te trekken van het forum.

Artikel 8: commissies

1. De commissieleden worden benoemd door het bestuur.

2. Ieder lid is gemachtigd zich bij het bestuur aan te melden voor een commissie.

3. Het bestuur kan naar behoefte commissies instellen en/of commissieleden aanstellen, anders dan de in dit artikel expliciet genoemde commissies.

4. Kascommissie

– De Kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, geen bestuursleden, gekozen tijdens de ledenvergadering voor de tijd van 2 jaren. Elk jaar zal één der leden bij toerbeurt aftreden en herkiesbaar zijn.
– Indien zich onverhoopt de situatie voordoet dat er te weinig leden beschikbaar zijn voor de kascontrole, is de instemming van de leden nodig voor dit afwijkende aantal.
– De kascommissie treedt minstens eenmaal per jaar, minimaal twee weken voor de jaarvergadering, in functie. Zij brengt vervolgens tijdens de ledenvergadering verslag uit en kan het advies geven de penningmeester te déchargeren.

5. Toercommissie

– De Toercommissie verzorgt en organiseert de toerritten en is beheerder van de toerkalender.
– Aan het begin van het seizoen publiceert de Toercommissie een toerkalender op de website en worden door hen op het forum de details daarvoor gepubliceerd.
– Elk lid kan en mag een toerrit, treffen of andersoortig evenement organiseren. In overleg en na goedkeuring van de toercommissie kan het evenement worden opgenomen in de toerkalender.. Als de Toercommissie besluit de toerrit of het evenement niet in de toerkalender op te nemen, is het clublid vrij om de rit of het evenement op persoonlijke titel toch te houden.
– De toercommissie is via de toercommissaris verantwoording schuldig aan het bestuur.
– Het bestuur moet goedkeuring geven aan het te besteden budget voor de clubleden tijdens de officiële toerritten.

Artikel 9: wijziging Huishoudelijk Reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op de website van de vereniging worden gepubliceerd, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement op initiatief van het bestuur kan met gewone meerderheid van stemmen worden aangenomen.

4. Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement op initiatief van clubleden vereist ondersteuning door minimaal vijf clubleden, die het ledendeel van het forum kunnen gebruiken om de vereiste steun te krijgen voor hun wijzigingsvoorstel. Het voorstel met bewijs van ondersteuning door minstens vijf clubleden dient aangemeld te worden via info@mp3clubnederland.nl/het secretariaat voordat het in behandeling zal worden genomen door het bestuur. Het wijzigingsvoorstel zal tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering in stemming worden gebracht, mits wordt voldaan aan de termijnen van artikel 9.1 en 9.2. Dit besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement op initiatief van clubleden behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een derde van de leden tegenwoordig is.

5. Een wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt direct in werking nadat hierover is gestemd.

Artikel 10: Algemeen

1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. In gevallen waar statuten of dit reglement niet in voorzien, beslist het bestuur, zo mogelijk leden gehoord hebbend. Een dergelijke beslissing mag niet in strijd zijn met de Statuten.

Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn vaststelling